This bundle includes:

• 1 pc Basil Leaves 65g
• 1 pc Cayenne Powder 80g
• 1 pc Onion Powder 115g
• 1 pc Thyme Leaves 50g
• 1 pc Ground Pepper 105g
• 1 pc Paprika Powder 90g
• 1 pc Parsley Leaves 35g
• 1 pc Five Spice Powder 80g
• 1 pc Garlic Flakes 90g
• 1 pc Rosemary Leaves 50g
• 1 pc Fried Chili Flakes 65g
• 1 pc Curry Powder 90g
• 1 pc Garlic Powder 95g
• 1 pc Coriander Powder 85g
• 1 pc Nutmeg Powder 95g